9/11/12

EDON’un 17. Kıbrıs Kongresi Bildirisi
EDON Merkez Konseyi 17. Kıbrıs Kongresi’nin 4,5 ve 6 Ocak 2013 tarihlerinde Lefkoşa’daki Devlet Fuarı’nda yapılmasını kararlaştırmıştır. Kongre “Özgürlük, eğitim, iş için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz” belgisi altında gerçekleştirilecektir. EDON’un 16. Kongresi’nden günümüze 3 yıl geçmiştir. EDON Merkez Konseyi EDON tüzüğünün 19. maddesine göre 3 yılda bir yapılması ve Merkez Konseyi tarafından toplantıya çağrılması öngörülen Kıbrıs Kongresi’nin gerçekleştirilmesi kararını almıştır. Kongrede EDON yerel örgütlerinin istisnasız tümü temsil edilecektir ve temsilde her 10 üyeye bir delege oranı esas alınacaktır.
EDON tüzüğünün 20. maddesine göre, EDON Kongresi:
a)     Merkez Konsey’in faaliyet raporunu ve mali raporu tartışacak ve onaylayacaktır.
b)     Gerek görüldüğü takdirde, örgüt tüzüğünde değişiklikler yapacaktır.
c)     Örgütün tüm faaliyetleri hakkında kararlar alacak ve genel yönelimi belirleyecektir.
d)     Merkez Konsey üyelerinin sayısını belirleyecektir.
e)     Kongre kararları temelinde gelecek kongreye kadar örgütü yönlendirecek olan Merkez Konseyi’ni seçecektir.
f)       Kongrenin ve Merkez Konseyi’nin kararları EDON’un tüm birimleri ve üyeleri için bağlayıcı olacaktır.

EDON’un 17. Kongresi’nde tartışılması beklenen konular şunlardır:
-         Uluslararası durum, neoliberal küreselleşme, kapitalist kriz ve emperyalist “Yeni Dünya Düzeni”
-         Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorununda son gelişmeler, işgalci-taksimci koşullar, iki toplumun yeniden yakınlaşması.
-         Uluslararası Sol hareket ve özellikle de gençlik içerisinde örgütlü Sol.
-         AB içerisindeki gelişmeler ve bunların özellikle gençliğe etkileri.
-         Kıbrıs’taki sosyoekonomik koşullar ve gençliğe etkileri.
-         Kıbrıs gençliğinin bugünkü özellikleri.
-         Öğrenci hareketi ve öğrencilerin kitlesel kurumları.
-         Çalışan gençler ve gençlik hareketi.
-         Kıbrıs Gençlik Organizasyonu’nun çalışmaları.
-         Gençlik hareketinin perspektifleri, EDON’un önerileri ve gençlerin sosyal olarak aktifleşmesi gereksinimi.
-         Eğitim reformu, eğitim alanındaki gelişmeler ve EDON’un önerileri.
-         Hakkaniyet ve eşitlik konuları ve EDON’un önerileri.
-         Asker gençlerin hakları ve EDON’un önerileri.
-         Çalışma yaşamında gençlerin işsizlik sorunu ve EDON’un önerileri.
-         Gençlerin konut sorunu ve EDON’un önerileri.
-         Gençlerin serbest zamanlarını yaratıcı bir şekilde değerlendirmeleri, kültür, spor, tatiller, turizm ve EDON’un önerileri.
-         Uyuşturucu madde kullanımına karşı gençliğin mücadelesi.
-         Gençlerin işledikleri ihlaller ve EDON’un önerileri.
-         Internet ve EDON’un görüşleri.
-         Ekoloji, çevrenin korunması ve EDON’un önerileri.
-         Irkçılığa karşı mücadelede EDON’un tezleri ve önerileri.
-         Yerel yönetimler, Gençlik ve Sol. Vizyonumuz ve EDON’un önerileri.
-         Genç kadınlar ve toplumdaki yerleri.
-         EDON’un gençlik içerisindeki faaliyetleri. Uluslararası ilişkilerimiz, “Gençlik” dergisi. EDON’un yaz kampları.
 
EDON Merkez Konseyi “EDON’un 17. Kıbrıs Kongresi tezleri” başlığıyla, tüm bu konuları içeren detaylı bir belgeyi hazırlamıştır. Bu belgenin hedefi bu konular hakkında düşünmeye sevk etmek ve bu konulara ilişkin olarak yapılacak tartışmalarda yardımcı olmaktır. Bu bildirimizle, örgütümüzün tüm üyeleri ve kadrolarıyla kongremize yönelik diyaloğu resmi olarak başlatıyoruz. Tartışmalar Kongre öncesinde EDON’un İlçe Kongrelerinde sürdürülecek ve Kongre’de sonuca ulaştırılacaktır.
Genç nesillerle sürekli temas ve diyaloğun çalışmalarımızda ve faaliyetlerimizde gençliğin arayışlarına, kaygılarına ve vizyonlarına yanıt vermemizde bize yardımcı olduğundan eminiz. Gerek Kongre öncesi süreçte, gerekse Kongre’de genç nesillerle temas ve diyaloğumuzu daha da geliştirmeyi ve 17 Kıbrıs Kongresi’ni gerçek bir diyalog forumu haline getirmeyi hedefliyoruz.
Bu diyaloğun, gençliğin öncü örgütü EDON’un gücünü ve becerilerini daha da geliştirmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Eğitimde, çalışma yaşamında ve eğlenmede, yaşamın tüm alanlarında genç nesillerin hakları ve bu hakların genişletilmesi için; demokrasi, sosyal adalet, eşitlik ve dayanışmanın olacağı nitel olarak daha ileri bir toplumun, sosyalist toplumun inşası için mücadeleye devam etmeyi hedefleyen EDON, bu kongresinden daha güçlü olarak çıkacaktır.
Bu nedenle EDON’un her kongresi faaliyetlerinin doruğunu teşkil etmektedir. Birlikte 17. Kıbrıs Kongresi’ni ülkemiz ilerici gençliğinin vizyonlarının ve hedeflerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olacak yeni mücadelelerimizin başlangıcı kılabiliriz.
 
Özgürlük için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz

·      Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Ermenilerin, Latinlerin ve Maronitlerin barış içerisinde kardeşçe yaşayacakları özgür, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü olan, askerlerden arındırılmış, federal bir Kıbrıs için,

·      Taksim “duvarı”nın yükselmesini isteyenlere karşı mücadele eden bir Kıbrıs için,

·      Ülkemizin NATOcu “Barış için İşbirliği” programına ve NATO’ya girmesi için içeride ve dışarıda oynanan oyunlara karşı direnen bir Kıbrıs için,

·      İki toplum arasındaki ilişkileri zehirleyen aşırı sağ ideolojilere, milliyetçiliğe, şovenizme ve faşizme karşı mücadele eden bir Kıbrıs için,

·      Ortak vatanlarında Kıbrıslıların gerçek efendileri olacakları özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için,

·      Emperyalist “Yeni Dünya Düzeni”ne, halkların ve çalışanların haklarını hedef alan saldırılara karşı mücadele için,

·      Barış, sosyal adalet, dayanışma, ilerleme dünyası için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz.


Eğitim alanında mücadelelerimizi güçlendiriyoruz

·      Eğitim sisteminin tüm düzeylerinde bütün gençlere fırsat eşitliği sunan, çağdaş, insani, demokratik eğitim için,

·      Ücretsiz kamu eğitimi vizyonumuz temelinde, eğitim sisteminin kapsamlı ilerici reformu için,

·      Günümüzün teknoloji ve bilişim çağında hiçbir gencin eğitimsiz kalmaması için, eğitim sistemini ve devlet okullarını nitel olarak iyileştirecek radikal bir reform için,

·      Kültürler arası ve multikültürel eğitim hedeflerine devam edilmesi, ırkçılık karşıtı eğitim programlarının uygulanması için, milliyetçiliği ve yabancı düşmanlığını körükleyen öğelerin eğitimden çıkarılması için,

·      Eleştirel düşünceyi, insani değerleri, demokratik tutum ve erdemleri geliştiren öğretim yöntemlerinin uygulanması için

·      Bilimsel bilgiyi ve akademik araştırmayı geliştiren, insanı merkez alan, devlet tarafından bütün gençlere gerçekten ücretsiz olarak sunulan çağdaş yüksek öğrenim için,

·      Yeni okulların ve bölümlerin kurulması ve faaliyete geçmesiyle iki devlet üniversitesinin daha da geliştirilmesi için,

·      Eğitimin ticarileştirilmesinin önüne geçilmesi ve özel üniversitelerin kâr amacı gütmeyen kurumlara dönüştürülmesi için,

·      Özel üniversitelerin eğitim ücretlerinin yasa dışı bir şekilde arttırılmasına karşı çıkmak için,

·      Gençlerin özgüvenlerinin gelişmesi ve örgütlü mücadelede yerlerini almaları için,

·      Sosyal sorunlara, uyuşturucu maddelere, bağımlılıklara, şiddete, ırkçılığa, holiganlığa ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele için,

·      Yaşamı üreten, yarını talep eden, daha iyi bir gelecek için mücadele eden insan örneğini ve gerçek bir yaşam biçimini ortaya koyarak, genç nesillerin rolünü güçlendirerek, endişelerine ve arayışlarına yanıtlar vermek için ve yoz kültüre karşı çıkıp gerçek kültürel değerleri öne çıkarmak için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz.
 

Çalışma yaşamında mücadelelerimizi güçlendiriyoruz

·      Büyük sermayenin başıbozukluğuna karşı direnmek için,

·      İşsizlik ya da hakları olmayan iş şantajına karşı koyarak, işte haklar için, hakları olan iş için,

·      Nitelikli istihdam yerleriyle, çalışanların temel haklarının saygıyla, yüksek öğrenim mezunlarının işe alınmalarına yönelik programlarla ucuz ve güvencesiz iş yerine kalıcı ve istikrarlı iş imkânlarının yaratılması hedefiyle işsizliğe karşı koymak için,

·      Troyka’nın öne sürdüğü neoliberal modele ve ücretlerin düşürülmesi, Eşel Mobil sisteminin kaldırılması, hakların sınırlandırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, esnek çalışma saatlerinin dayatılması, işyerinde örgütlenme hakkının ortadan kaldırılması gibi gençlerin aleyhine önlemlere karşı durmak için,

·      Krizin yükünün adil dağılımı, halkın ve emekçilerin yaşam düzeyine olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve çalışanların kazanımlarını savunmak için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz.

Bizim gücümüz ideolojimizdedir; gençlikle bağlarımızdadır, verdiğimiz mücadelelerdedir ve en büyük silahımız güçlü örgütlü yapımız, örgütlü mücadelelerimiz ve eylemimizdir. 17. Kongre ve kongre öncesinde yaşanacak tüm süreç aracılığıyla, EDON’cuların tüm topluma güçlü mesajlar göndereceklerinden eminiz. Örgütümüzü daha yükselterek, özgürlük için mücadelelerimizi güçlendireceklerinden eminiz; eğitim ve çalışma yaşamındaki mücadelelerimizi güçlendireceklerinden eminiz.

ΕDΟΝ Merkez Konseyi
5.10.2012

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου